24.3.17

Ci pensi? Una poesia siciliana di Francesco Guglielmino (Aci Catena 1872 – Catania 1956)

Aci Catena, Piazza Umberto
Ci pensi? eramu ancora
scolari tutti e dui,
putemu aviri 'nsemula
trent'anni o pocu chiù;

tu cu li vesti curti
lu fari cuntignusu,
iu sempri 'nta li nuvula
carusazzu scunchiusu.

Ddu jornu n'incuntrammu,
non sacciu comu fu,
iu cu li mè grammatichi
cu li tò libri tu.

Ti dissi - e ni ddu puntu
iu mi sintia la frevi
mentri ca tu di l'aria
cascata mi parevi -

ti dissi : “Signurina,
stamu a la stissa via,
siddu non sugnu sproticu
ci fazzu compagnia?”.

Tu addivintasti russa
chiù russa di lu focu,
ma risulenti e simplici,
forsi trimannu 'n pocu,

comu 'na madunnuzza
ca sì vidi appriata
mi rispunnisti: “grazii!
iu già sugnu arrivata...”.

Cussì strata facennu
ci fu qualchi parola,
sempri di cosi leciti,
di cosi di la scola ;

ma iu stannuti accantu
cridia d'essiri Diu
e tu sapevi sentiri
lu sintimenti miu.

Ma quannu troppu prestu
fummu a lu tò purtuni,
e chiù d'accumpagnariti
non àppi la scaciuni,

stringennuti la manu,
stringennutilla forti,
ti dissi: “oggi cu 'n principi
non canciu la me sorti!”.

Tu facisti di cursa
li scali di la casa
- cunfusa avevi essiri
chiù assai ca pirsuasa -

ed iu traballiannu
turnai pri li mè passi,
e la stratuzza scivula
mi parsi tutta massi.

Poi chi successi? è chiaru
ca non successi nenti :
ciuri, capiddi, littiri,
li così chiù 'nnuccenti,

così ca sarvu ancora
megghiu di li dinari,
e chiù di li reliquii
chiù assai li tengu cari.

Pri nui però la sorti
vutò comu 'na rota,
ma non pozzu scurdarimi
l'incontru di dda vota ;

e doppu tantu tempu
si passu pri dda via,
e pensu angustiannumi
ca tu non fusti mia,

dicu ca forsi forsi forsi
pri tia fu 'na furtuna,
ma iu mi sentu 'n tremulu
pri tutta la pirsuna.


da Ciuri di strata (1922)

Nessun commento:

statistiche