22.3.17

"Tu chi ci perdi?" Una poesia di Francesco Guglielmino

Tu chi ci perdi si ti vogghiu beni?
Chi n'hai di mali si ti lassi amari?
Iu certu non ti cuntu li mè peni,
certu ca non ti vegnu a siddiari.
Iu nenti t'addumannu, anzi non vogghiu
mancu ca tu m'avvisi a cumpatiri;
stu ruppu amaru sulu mi lu sciogghiu ,
e sulu vogghiu cianciri e suffriri.
Non mi cuntari chiacchiri e ragiuni,
non mi livari st'ultimu cunfortu;
lassimi cu la me fissazioni,
e poi fa' cuntu ca iu sugnu mortu.

da Ciuri di carta, Sellerio 2012, Prima edizione 1922

Nessun commento:

statistiche