2.5.16

La poesia del lunedì. Renzino Barbera (1923-2009)

Nenti
Nascemu comu tutti
Cu ddi pugnidda chiusi,
Gridannu preputenti,
Strincennu sulu... nenti

Muremu comu tutti,
Chi manu abbannunati,
Stancati, affaticati 
Di strinciri ddu...nenti!

dal sito "Girodivite", postata da Pietro Buscemi


Traduzione
Niente
Nasciamo come tutti
con quei pugnetti chiusi,
gridando prepotenti,
stringendo solo ... niente.

Moriamo come tutti,
con mani abbandonate,
stancate, affaticate
di stringere quel ... niente

Nessun commento:

statistiche